ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a Tendam Retail, S.A. (a továbbiakban: „Tendam”) csoporthoz tartozó leányvállalat, aWomen’s Secret Magyarország Kft. (a továbbiakban: „Women’s Secret”) által üzemeltetett https://womensecret.com/hu/hu weboldal (a továbbiakban: „weboldal”) használatára érvényesek.

A Women’s Secret Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatai:

Székhely és postacím: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. I/6, Cégjegyzékszám: 07-09-008369, Nyilvántartó cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, adószám: 12771440-2-07 telefonszám: + 3680106705 (hétfőtől péntekig 10 és 20:30 óra között, szombaton 10 és 15 óra között), elektronikus levelezési cím: womensecret@womensecret.com )


A weboldal tárhelyszolgáltató neve és székhelye:

Salesforce UK Limited.

Floor 26 Salesforce Tower 110 Bishopsgate, London EC2N 4AY United Kingdom

A tárhelyszolgáltató email címe:

legal@salesforce.com

Az Women’s Secret online áruház által nyújtott szolgáltatások igénybevételével a vásárló magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-nek a rendelés leadásakor a Women’s Secret által közzétett változatát. Ezért javasoljuk, hogy vásárlóink a vásárlás előtt alaposan olvassák el a teljes és itt található ÁSZF-et.

Jelen Általános Szerződési Feltételekre mindenkor a hatályos rendeletek vonatkoznak, így ha valamelyik határidőt vagy feltételt az alkalmazandó rendeletek módosítják (függetlenül attól, hogy ez a módosítás ideiglenes vagy tartós), akkor az ügyfél az alkalmazandó szabályok által elismert jogokkal rendelkezik, és a Women’s Secret minden egyéb kiegészítő intézkedésről, amelyet a javára megtehet, tájékoztatja őt.

Ellentmondás esetén az alkalmazandó jogszabályok és a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései között az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen ÁSZF valamennyi Women’s Secret termék online értékesítésére érvényes, amennyiben a kiszállítás Magyarországra történik. A Women’s Secret tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy a weboldalt 18 éven aluli személyek nem használhatják. A Women’s Secret fenntartja a jogot arra, hogy a vásárlótól megtagadja a hozzáérést a vásárlói felhasználói fiókhoz, vagy hogy a vásárló megrendelését törölje, amennyiben a szolgáltatás csalárd, spekulatív vagy rosszhiszemű igénybevételét észleli.

A TENDAM a vásárlónak e-mailben visszaigazolja a megrendelést. Az adásvételi szerződés formalizálására azonban mindaddig nem kerül sor, amíg a TENDAM nem küld egy újabb e-mailt, amely megerősíti, hogy a megrendelésben szereplő termékeket elküldték.

A vásárló fogyasztónak minősül, amennyiben a megrendelt termékek és szolgáltatások nem kereskedelmi célokat szolgálnak vagy nem a saját foglalkoztatásban állók szakmai tevékenységét szolgálják. Ezzel szemben vállalkozó minden olyan, jogképességgel rendelkező természetes vagy jogi személy vagy partnerség, aki vagy amely a szerződés megkötésekor kereskedelmi vagy független szakmai tevékenységet végez.

A vásárló kizárólagos felelősséggel tartozik a Women’s Secret weboldalon általa megadott adatok pontosságáért és teljességéért.

Ahhoz, hogy a vásárló elektronikus úton adásvételi szerződést köthessen a Women’s Secret-tel, azonosítania kell magát, és bizonyos személyes adatokat el kell küldenie részünkre. Egyéb technikai lépés nem szükséges.


Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek. A Women’s Secret iktatja a vásárló szerződését. Amennyiben a vásárló regisztrált felhasználói fiókkal rendelkezik, az iktatott szerződéshez a későbbiekben hozzá tud férni.

Ha a vásárló valamely adatot hibásan adott meg, a rendelés elküldése előtt weboldalunkon kijavíthatja azt. Ha a vásárló észreveszi, hogy valamely adatot hibásan adott meg egy már feladott rendelésében, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a hiba haladéktalan azonosítása és kijavítása érdekében.

Szerződés kizárólag magyar/angol nyelven köthető.

A vásárló rendelésének beérkezése után a rendszer azonnal válasz e-mailt küld a vásárló által megadott e-mail címre. A rendelés aktiválásához a vásárlónak a válasz e-mailben található linkre kell kattintania. Ezzel megerősíti a rendelést.

2. A VÁSÁRLÁSOK KORLÁTOZÁSA

Biztonsági okokból nem engedélyezett olyan vásárlás, ahol egy rendelés értéke meghaladja az 493.516,40,- Ft. összeget vagy ahol a tételek száma meghaladja a 40-et.

3. ÁRAK

Az érvényes árak a weboldalon a rendelés leadásának időpontjában megjelenő árak, a nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árak kivételével. Az árak termékenként kerülnek feltüntetésre, és tartalmazzák a termék vagy szolgáltatás ellenértékét, ezen belül az áfa-t (általános forgalmi adót). A rendelés leadásakor a rendszer tájékoztatja a vásárlót a részletes szállítási költségekről. A Women’s Secret fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül hajtson végre általa szükségesnek ítélt módosításokat. Akár napi gyakorisággal is frissítheti termékeit és árait a weboldalon megjelenő új tételeknek megfelelően.

4. A RENDELÉS FOLYAMATA


4.1. A vásárló a Women’s Secret termékeit a weboldal választékából választhatja ki, és a „Kosárba” gombbal összegyűjtheti azokat a kosárban. Az rendelési folyamat során a termékekkel és az árakkal kapcsolatos információk megerősítéshez kötöttek és nem kötelező érvényűek. A rendelés leadása előtt a vásárló a következő tájékoztatást kapja a rendelési folyamatról egyértelmű, érthető, áttekinthető módon:

a) a kosárban található termékek (ideértve azok legfontosabb jellemzői),

b) a termék teljes ára, és

c) a felmerülő kézbesítési és szállítási költségek.

A kiszállításhoz és a fizetéshez szükséges adatokat a vásárló láthatja és bármikor módosíthatja. A rendelési folyamat lezárulásáig a vásárló módosíthatja a kosár tartalmát, a kézbesítési címet és a fizetési opciót.

A „Fizetés” gomb megnyomásával a vásárló kötelező érvényű ajánlatot nyújt be a kosárban található termékek megvásárlására (kötelező érvényű vételi ajánlat).

A vételi ajánlat csak akkor nyújtható be és továbbítható, ha a vásárló elfogadta a jelen ÁSZF-et és az adatvédelmi rendelkezéseket, és az elfogadással azokat vételi ajánlatába belefoglalta.4.2. A Women’s Secret ezután e-mailt küld a vásárlónak, amely a rendelés beérkezésének automatikus visszaigazolását tartalmazza. Ebben az e-mailben ismét szerepel a vásárló által rendelt tételek listája, amelyet a vásárló a „Nyomtatás” funkció használatával nyomtathat ki. Az automatikus visszaigazolás csak azt rögzíti, hogy a Women’s Secrethez megérkezett a vásárló megrendelése, az azonban nem minősül a rendelés elfogadásának.

A vásárlóra nézve kötelező érvényű vételi ajánlatot a Women’s Secret csak akkor fogadja el magára nézve kötelező érvényűnek, ha és amikor a Women’s Secret külön e-mailben visszaigazolja a termékek kiszállítását (kiszállítás visszaigazolása) (az ajánlat elfogadása).

Amíg ez nem történik meg, a Women’s Secretnek kifejezetten jogában áll elállni a vásárlásra kínált termékek értékesítésétől, amennyiben azok nem elérhetők. A megrendelt áruk kiszállítására irányuló követelés csak a vételi ajánlat elfogadása után érvényesíthető.

SZAVATOSSÁG

A kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. Mellékletének megfelelő tájékoztatást ITT töltheti le.

A mintatájékoztatás közvetlenül elérhető szövege:

3. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez - A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Women’s Secret Magyarország Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Women’s Secret Magyarország Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Women’s Secret Magyarország Kft. adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legalább egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Women’s Secret Magyarország Kft. -vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Women’s Secret Magyarország Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék Women’s Secret Magyarország Kft. általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. FIZETÉS

A fizetésre a vásárlási folyamat végén kerül sor. Fizetés nélkül a rendelés (mint kötelező érvényű vételi ajánlat) nem adható le. A vásárlás utáni utólagos fizetésre semmilyen esetben nincs lehetőség. Átvételkor történő fizetés, banki átutalással történő fizetés vagy az üzletekben történő fizetés nem lehetséges.

A fizetés történhet hitelkártyával, debit bankkártyával vagy PayPal használatával.

A fizetési mód kiválasztása minden esetben a fizetési folyamat megfelelő lépésében történik.

A vásárlóknak a vevőszolgálatnak küldött e-mailben vagy telefonon a lehető leghamarabb értesíteniük kell a Women’s Secret-et, ha a vásárlás során használt kártyájukat jogosulatlanul megterhelték vagy visszaélésszerűen használták, annak érdekében, hogy a Women’s Secret megtehesse a szükséges intézkedéseket. A pénzforgalmi szolgáltatók is foganatosíthatnak olyan csalás elleni intézkedéseket, amelyek korlátoznak bizonyos típusú műveleteket vagy ügyleteket. A Women’s Secret nem vállal felelősséget az ilyen biztonsági rendelkezések alkalmazásáért, valamint az abból következő korlátozásokért vagy kellemetlenségekért.

A vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés elküldésével és a „Fizetés” gomb megnyomásával számára fizetési kötelezettség keletkezik.

6. KÉZBESÍTÉS – KISZÁLLÍTÁS

A kézbesítés időpontja és a vásárlás időpontja között nem telhet el 14 munkanapnál több. A kézbesítés a vásárló által megadott címre vagy boltba történik az alábbiak szerint:

6.1. KÉZBESÍTÉS OTTHONI CÍMRE: A vásárló magyarországi kézbesítési cím esetén a 15.000,- Ft.-nál alacsonyabb értékű vásárlások után 999,-Ft. szállítási díjat fizet mind házhozszállítás, mind az üzletünkben való kézbesítés esetén. Magyarországi kézbesítési cím esetén a 15.000,-Ft.-ot meghaladó vásárlások kiszállítása ingyenes.

A vásárló kézbesítési címként otthoni címét vagy munkahelyi címét is megadhatja, vagy bármely más címet is választhat. A kézbesítési címnek és a számlázási címnek nem kell megegyeznie. A rendelés megérkezése előtt a vásárló email értesítést kap a kézbesítésről. Miután a rendelt terméket kiszállították a megadott címre, a vásárló ismét kap egy emailt, amelyben tájékoztatják arról, hogy a rendelése megérkezett.

6.2. AJÁNDÉK RENDELÉSEK: A vásárlóknak lehetőségük van arra, hogy rendelésük a kifizetés után egy másik személy számára, ajándékként kerüljön kézbesítésre. Ehhez a vásárlási folyamat során válassza ki a „This is a Gift” („Ajándék”) lehetőséget. A vásárlók kérhetnek csomagolópapírt és üzenettel ellátott üdvözlőkártyát is. Fontos információ: a csomagban elhelyezett bizonylaton nincs feltüntetve a megvásárolt termékek ára, így a termék cseréje vagy visszaküldése során ez a bizonylat nem használható. Termék cseréjéhez vagy visszaküldéséhez a terméket megvásárló személynek be kell jelentkeznie a felhasználói fiókjába, és ki kell nyomtatnia az árakat is tartalmazó eredeti számlát.

6.3. KÉZBESÍTÉSI PROBLÉMÁK: Ha a kézbesítés azért hiúsul meg, mert az érintett személy nincs a helyszínen, a futárszolgálat emailes értesítést hagy és próbálja felvenni a kapcsolatot a kézbesítés címzettjével. Két kísérlet után a vásárlónak kapcsolatba kell lépnie a futárszolgálattal a kézbesítés egyeztetése érdekében.

7. VISSZAKÜLDÉS ÉS ELÁLLÁSI JOG

A termékek visszaküldésére és a rendeléstől való elállásra különböző eljárások alkalmazandók. Az egyes eljárások részletei és feltételei az alábbiakban találhatók.


• 30 naptári nap áll rendelkezésére elállni a vásárlástól a megrendelés leadásától számítva. Az elállási jogát még a termék átvételét megelőzően is érvényesítheti.

• A következő termékek esetében nem lehetséges visszaküldés vagy elállás: felbontott csomagolású női alsók, tangák, culotte-alsók (csomagban vagy külön-külön vásárolva), férfi alsók, melltartó-kiegészítők, mellbimbótapaszok, hajkiegészítők, illatok, kozmetikumok, zoknik, harisnyák és ékszerek (a hibás termékek kivételével).

• A visszaküldésre kerülő termékeket minden esetben megfelelően be kell csomagolni.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26) Korm. Rendelet 25.§ szerint a fogyasztó csak a termék jellegének tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

7.1. CSERE


A csere csak a fizikai üzletekben, és a vásárolt termékkel egyenértékű vagy annál magasabb összeg esetén lehetséges.


7.2. VISSZAKÜLDÉS (hiba miatt)


a) Az online üzleten keresztül:

Termék akkor küldhető vissza, ha az hibás vagy ha nem a megfelelő termék került kiszállításra.

- Feltételek: A vásárolt termék az alábbi módon, az alábbi rendelkezéseknek megfelelően küldhető vissza.

A szavatossági igények a termékek kézbesítése után 2 évvel évülnek el.


- Költségek: A Women’s Secret a vásárló részére visszatéríti a visszaküldött tételek árának megfelelő összeget (beleértve az eredeti vásárlás szállítási költségeit is, amennyiben a vásárló fizetett ilyen költségeket) 14 naptári napon belül azt követően, hogy tudomást szerzett a visszaküldésre irányuló igényről. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. A Women’s Secret a visszatérítést visszatarthatja addig, amíg a tételek átvétele meg nem történik vagy amíg a vásárló el nem juttatja részünkre a kézbesítési bizonylatot (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

A Women’s Secret a vásárlónak kifizeti (vagy visszatéríti) a nem megfelelő vagy hibás termékek észszerű és szokásos szállítási költségeit.


- Eljárás: A nem kívánt vagy hibás termékeket az alábbi címre küldje vissza:
Women’s Secret Magyarország Kft.

Száva utca 9., Budapest 1107

A szállítás módját Ön választja ki (a szállítási költségek a Women’s Secret-et terhelik).

Töltse ki és mellékelje a rendelésben található formanyomtatványt, vagy töltse le a termék visszaküldéséhez és az elálláshoz használható nyomtatványt.


b) Fizikai üzletben

Visszaküldésre fizikai üzletben is lehetőség van.

- Költségek: A Women’s Secret a vásárló részére visszatéríti a visszaküldött tételek árának megfelelő összeget (beleértve az eredeti vásárlás szállítási költségeit is, amennyiben a vásárló fizetett ilyen költségeket). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.

7.3. ELÁLLÁSI JOG

Elállási/Felmondási jog

Ön 30 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 30 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék szolgáltatásakor a határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor a határidő akkor jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Women’s Secret Magyarország Kft. alábbi címére:

Women’s Secret Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Postacím: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. I/6

E-mail: womensecret@womensecret.com ;

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is, amelyet ITT letölthet ennek használata azonban nem kötelező.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Abban az esetben, ha a vásárlás során kifizette a szállítási költségeket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, hogy ezeket a költségeket visszatéríthessük.

Tájékoztatjuk, hogy az elállási jogával a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közti időszakban is jogosult, elállási jogát ekkor is gyakorolhatja.Az elállás következményei:


Ha ön eláll ettől a szerződéstől, a Women’s Secret haladéktalanul, de legkésőbb az ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a teljes összeget, amelyet ön a Women’s Secret részére kifizetett, ideértve a kézbesítési költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, például az expressz küldemény mellett döntött). Részleges elállás esetén a szállítási díj nem kerül visszatérítésre.


A visszatérítés során a Women’s Secret az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha önnel kifejezetten másban állapodott meg. A visszatérítésért semelyik esetben sem számít fel önnek költségeket.


Önnek az áruk esetleges értékcsökkenését csak abban az esetben kell megfizetnie, ha ez az értékcsökkenés a termék állapotának, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó kezelés miatt következett be.

8. TERMÉKEK ELÉRHETŐSÉGE

Ha a kiszállítással kapcsolatban probléma merülne fel, vagy nincs raktáron a megrendelt termék, a vásárlónkat azonnal értesítjük, és a raktáron nem lévő termék vagy termékek összegét visszatérítjük. Abban az esetben, ha vásárlónk a megrendelést hiányosnak találja és a hiány okáról előzetesen nem kapott tájékoztatást, a megfelelő ellenőrzések végrehajtása után vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A Tendam minden indokolatlan késedelem nélkül, de 14 naptári napon belül mindenképpen visszatéríti a megfelelő összeget. A visszatérítés ugyanazon a fizetési eszközön keresztül történik, mint amellyel ügyfelünk a vásárláskor fizetett. A termék mind a fizikai üzletünkben, mind a weboldalunkon feltüntetett készletének elérhetőségi adatai tájékoztató jellegűek és változhatnak.

9. A TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

A teljes vételár kifizetéséig a kiszállított áruk a Women’s Secret tulajdonában maradnak.

10. VEVŐSZOLGÁLAT

Ha kérdése, aggálya, panasza vagy javaslata van az online áruházzal kapcsolatban, ügyfélszolgálati részlegünkkel az alábbi elérhetőségek bármelyikén felveheti a kapcsolatot:
Telefonszám: +3680106705

E-mail: womensecret@womensecret.com ;

Postai úton az alábbi címen: Tendam Retail, S.A., Av. Llano Castellano 51, 28034 Madrid, Spanyolország.
A Tendam Retail, S.A. vevőszolgálati részlege a lehető leghamarabb, de legfeljebb egy hónapon belül válaszol önnek.

Panasz esetén a magyarországi fogyasztóvédelmi hivatallal is felveheti a kapcsolatot:

Fejér Megyei Kormányhivatal

Közlekedési Műszaki Engedélyezési Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 8000 Székesfehérvár Honvéd utca 8

Levélcím 8050 Székesfehérvár pf.936

- Telefonszám: +36 22 501 751

- E-mail: fogyved@fejer.gov.hu

- Ügyfélfogadás: H: 8.00-12.00 és 13.00-15.30, Sz: 8.00-12.00 és 13.00-15.30, P: 8.00-12.00

Fogyasztói jogvita esetén Önnek joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez való fordulásra is. A békéltető testület székhelye, telefonos elérhetősége, internetes elérhetősége és levelezési címeit letöltheti ITT:

A Women’s Secret székhelye szerinti békéltető testület:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: +36 22 510-310

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

https://www.bekeltetesfejer.hu/kapcsolat/

Tájékoztatjuk, hogy a békéltető testületi eljárást kizárólag fogyasztónak minősülő személy kezdeményezhet.

A békéltető eljárás menetéről itt talál részletes információt:

https://www.bekeltetesfejer.hu/az-eljaras-menete/

PANASZKEZELÉS MÓDJA:

A Women’s Secret a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kezeli az Ön panaszát.

A fogyasztó a Women’s Secret, illetve a Women’s Secret érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Women’s Secret-del.

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Women’s Secret a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben Önnek átadni,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb a Women’s Secret érdemi válaszával egyidejűleg megküldeni,

Egyebekben pedig a Women’s Secret az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbi szabályokban leírtak szerint jár el:

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Women’s Secret egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a Women’s Secret nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az írásbeli panaszt a Women’s Secret - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül a Women’s Secret írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Women’s Secret minden esetben megindokolja.

A Women’s Secret a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrizi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.

A panasz elutasítása esetén a Women’s Secret a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki for terjedni, hogy a Women’s Secret a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.


Amennyiben követelésének rendezése nem történik meg az ön számára kielégítő módon, rendes bírósághoz fordulhat. Követelését a http://ec.europa.eu/odr oldalon is benyújthatja, ahol ingyenes és különleges lehetőséget kap a peren kívüli egyezség elérésére.

11. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Women’s Secret fenntartja a jogot arra, hogy indokolt okból bármikor módosítsa a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A módosítások a már folyamatban lévő megrendeléseket nem érintik.

12. VIS MAJOR

A Women’s Secret kötelezettségeinek teljes vagy részleges teljesítése felfüggesztésre kerül a teljesítést megakadályozó vagy késleltető természeti katasztrófa vagy vis maior esetén. Ezek az esetek, a lista teljessége nélkül a következők: háború, járvány, zavargások, felkelés, társadalmi feszültségek, bármiféle sztrájk és a Women’s Secret-tel összefüggésbe nem hozható ellátási problémák. A Women’s Secret az eseményt követő hét napon belül tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen jellegű váratlan eseményről vagy vis maiorról. Abban az esetben, ha a felfüggesztés tizenöt napot meghaladó időtartamra szól, az ügyfélnek lehetősége van arra, hogy visszavonja a jelenlegi megrendelést, a Women’s Secret pedig visszatéríti a vonatkozó összeget a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. pontjában meghatározott feltételekkel, vagy az adott esetben megállapított alkalmazandó előírásokkal összhangban.

13. ETIKAI KÓDEX

A Tendam Csoport és így a Women’s Secret Magyarország Kft. rendelkezik egy etikai kódexszel, amely meghatározza az üzletvezetésünk során alkalmazandó etikai értékeket, kötelezettségvállalásokat és bevált gyakorlatokat. A külső és belső etikai kódexet letöltheti ITT:

14. ALKALMAZANDÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG

A jelen ÁSZF a magyar jog hatálya alá tartozik. Amennyiben a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban kérdés vagy vita merül fel, a felek az alkalmazandó jogszabályok vonatkozásában elismerik a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát.

Az ÁSZF Word formátumban történő letöltéséhez kattintson IDE.